Smile View32 276 33 33

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

  • EzRay Premium firmy Vatech -DECYZJA nr 498/2017r. z dnia 11 września 2017 roku,
  • Pax-i-3D firmy Vatech- DECYZJA nr 500/2017r. z dnia 11 września 2017 roku,

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

  • Gabinet Stomatologiczny  RTG- DECYZJA nr 497/2017r. z dnia 11 września 2017 roku,
  • Pracowni RTG – DECYZJAnr 499/2017r. z dnia 11 września 2017 roku,

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

SPRAWOZDANIE NR DL-550/HR-252/2017/01/S

SPRAWOZDANIE NR DL-550/HR-252/2017/02/S

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300), Pracownia RTG i Gabinet Stomatologiczny RTG   w/w jednostce  jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej, INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul .Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW numer ID 8739 –  zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  6 mSv,  personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20 mSv/rok;
  • ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Gabinety Stomatologiczne RTG i Pracownia RTG  nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Data przekazania dokumentu 29 kwiecień  2021 rok